Uta Tokyo Ghoul, Tsukiyama Shuu, Kirishima Touka, Kaneki - Uta Tokyo Ghoul