Pointed Flower, Poppy, Poppy Black And White, Poppy - Black And White Poppies