Mấy Ai Biết Được, Trước Khi Có Thể Công Bố Thông Tin - Poster