Xenia Shelkovskaya, Margaery Tyrell, Game Of Thrones, - Margaery Tyrell