Anime, My Hero Academia, Mecha, Shouta Aizawa - Mecha Boku No Hero