Ơn Giời, Lee Jun Ki Cuối Cùng Cũng Thoát Kiếp Phim - Luật Sư Vô Pháp